ĐỀ BÀI:
Tổng phần tử chẵn


Tính tổng các phần từ chẵn trong mảng 1 chiều số nguyên. 

- Dữ liệu vào: Gồm số đầu tiên là n và n số tiếp theo là các phần tử của dãy A (0 < n < 100 )

- Dữ liệu ra: 1 số duy nhật, là tổng các sổ chẵn trong dãy A đó.

Input Output
3 86 12 44 142

 

Nhấn vào nút LÀM BÀI-NỘP BÀI  ở trên để làm bài này.


Đã làm bài này: codexpro, tam_minh, hmgh, kt007, TanPhat, Tiwakiii, Tlailaptrinh, HanuGopro, C******y, cuyu, paradise, LigmaBalls, longdegea11, TannPhat, sam230609, starsmall, Cheems, minhhai2k8, minhlnt, 1000KGPhat, GiaThi, TheWindowsGuy, leeziibch12, msgh, lntl, Ducky01, LHKN, ...