*Lưu Ý:

- Các bài nộp viết bằng ngôn ngữ C++/Pascal/Java/Python, nhập xuất dữ liệu với standard input và standard output, không thao tác với file.
- Khi kết thúc chương trình mã kết thúc (exit code) là 0

Ví dụ:

- Xem hướng dẫn tại bài tổng hai số a+b: Tổng A+B

*Các kết quả chấm bài:

- Accept!: bài làm đúng tất cả các test.

- Test Case X sai: có một test cho kết quả sai.

- Lỗi biên dịch: lỗi chạy chương trình (tràn mảng, chia cho 0, exit code khác 0...).

- Timeout!: chạy quá giới hạn thời gian của bài tập.

- Memory limit exceed: chạy quá giới hạn bộ nhớ của bài tập.

*Video Hướng dẫn làm bài:

Nếu có vấn đề khác bạn có thể gởi liên hệ cho admin.

Liên hệ