ĐỀ BÀI:
Tính tổng 2 số nguyên (Kèm Hướng dẫn)


Dữ liệu vào: standard input

Dữ liệu ra: standard output

Giới hạn thời gian: 1.0 giây

Tính tổng 2 phần tử số a b (a và b là 2 số nguyên)

Input:

- Hai số a và b ( 0 < a, b < 109), a và b cách nhau một khoảng trắng.

Output: 

- Là tổng của a và b

Ví dụ:

Input Output
11 22 33

Nhấn vào nút LÀM BÀI-NỘP BÀI  ở trên để làm bài này.

 

** Hướng dẫn làm bài: 

Đối với C/C++: không sử dụng getchar(), getch(), system("pause"), fopen, freopen (xem thêm phần hỏi đáp). Mã thoát chương trình là 0.

Code C hsg.edu.vn

Đối với Pascal: không sử dụng thư viện crt, graph, sysutils, các thao tác trên file (xem thêm phần hỏi đáp). Mã thoát chương trình là 0.

Code Pascal hsg.edu.vn

Đối với Python:


Đã làm bài này: codexpro, starsmall, tam_minh, kt007, Tiwakiii, TanPhat, minhlnt, T1233, truonggiang, cuyu, ??????, LigmaBalls, TannPhat, longdegea11, danglx, Cheems, meomeo, TheWindowsGuy, Ptdiem10121988, datttt1, moihoctin, TUNGks, msgh, lntl, ...