ĐỀ BÀI:
Tìm ước chung lớn nhất của 2 số


Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của 2 số a và b (0< a < b < 1000).

Dữ liệu vào: 

- Dòng thứ nhất là số a

- Dòng thứ hai là số b

Dữ liệu ra:

- Một số duy nhất là ước chung lớn nhất của 2 số a và b

Ví dụ:

Input Output

12

15

3

Hãy nhấp vào liên kết LÀM BÀI-NỘP BÀI ở trên để làm bài này!


Đã làm bài này: minhlnt, tam_minh, hmgh, kt007, TanPhat, Tlailaptrinh, C******y, ??????, paradise, Imposter, longdegea11, TannPhat, sam230609, starsmall, Cheems, minhhai2k8, cuyu, ...