ĐỀ BÀI:
Tìm tất cả các số nguyên tố


Số nguyên tố là những số lớn hơn 1, chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Hãy viết chương trình in ra các số nguyên tố từ 2 đến N

Dữ liệu vào:

Là 1 số tự nhiên N ( 1 < N < 1000 )

Dữ liệu ra:

Dãy các số nguyên tố cách nhau bởi dấu cách

Ví dụ:

Input Output
7 2 3 5 7

 


Đã làm bài này: bestdz, hmgh, Enkayy, TanPhat, Tiwakiii, minhlnt, kt007, C******y, starsmall, paradise, truonggiang, longdegea11, minhhai2k8, cuyu, ...