ĐỀ BÀI:
Có bao nhiêu số dư khác nhau?


Cho dãy số nguyên N số và số nguyên dương k

                 A1, A2, … An

Bạn hãy viết chương trình kiểm tra có bao nhiêu số dư khác nhau được tạo ra khi chia lần lượt các phần tử trong dãy A cho K.

Input:

-  Dòng đầu là hai số nguyên N, K ( N, K < = 105)

- Dòng tiếp theo: chứa N phần tử của dãy số nguyên A (A < 1012)

Output:

-  Gồm một số duy nhất là đáp án tìm được.

Ví dụ:

Input Output

4  5

3  9  6  8

3

Hãy nhấn vào liên kết LÀM BÀI-NỘP BÀI ở trên để làm bài này!


Đã làm bài này: hmgh, codexpro, Enkayy, Tiwakiii, TanPhat, C******y, Kamento, starsmall, TannPhat, minhhai2k8, cuyu, ...