ĐỀ BÀI:
Tập hợp con 3 phần tử không trùng nhau


Bạn hãy viết chương trình in ra tất cả tập con 3 phần tử từ N phần tử cho trước.

Dữ liệu vào: Gồm 2 dòng

- Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên N ( 3 <= N <= 10)

- Dòng thứ 2 chứa N phần tử (0 < Ni < 103)

Dữ liệu ra:

Là tất cả tập 3 phần tử không trùng nhau.( Mỗi phần tử trong tập cách nhau 1 khoảng cách. Mỗi tập in trên 1 dòng. )

Ví dụ: 

Input Output

4

1 2 3 4

1 2 3

1 2 4

1 3 4

2 3 4

 


Đã làm bài này: codexpro, starsmall, Khaq_276, C******y, cuyu, ...