ĐỀ BÀI:
Tổng đường chéo lớn nhất


Cho một bảng A gồm NxN số nguyên (N < = 100), các dòng được đánh số thứ tự từ trên xuống dưới bắt đầu từ 1, các cột được đánh số thứ tự từ trái qua phải bắt đầu từ 1.

Mỗi số trong bảng có giá trị tuyệt đối không vượt quá 104. Đường chéo chính của bảng là đường thẳng đi qua 2 ô (1,1) và (N,N). Như vậy có 2N-1 đ7ờng chéo song song với đường chéo chính.

+ Yêu cầu: hãy tìm đường chéo song  song với đường chéo chính có tổng các phần tử trên đường chéo đó là lớn nhất.

+ Dữ liệu vào: Theo cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số N

- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa N số nguyên lần lượt ứng với các phần tử nằm trên dòng thứ i của bảng A.

+ Dữ liệu ra:

- Có 1 dòng duy nhất chứa 1 số nguyên là tổng lớn nhất các phần tử trên đường chéo tìm được.

Ví dụ:

Input Output

4

1 2 4 3

3 4 2 5

2 5 4 3

4 3 2 5

14

 


Đã làm bài này: supersaiyan, kt007, C******y, Kamento, Tiwakiii, cuyu, ...