ĐỀ BÀI:
Phân tích số


Tìm số nguyên dương K nhỏ nhất sao cho tích các chữ số của K bằng số nguyên M cho trước.

Nếu không tìm được K, in ra -1.

Input

- Một số nguyên M (0 ≤ M ≤ 109).

Output

Số nguyên dương K là kết quả của bài toán. (K > 0). Nếu không tìm được K, in ra -1.

Ví dụ:

Input Output
12 26

 

Input Output
0 10

Giải thích: 2*6=12

 


Đã làm bài này: codexpro, rose07, dangle1907, Enkayy, truonggiang, Tiwakiii, kt007, Kamento, cuyu, cybersentinel8, ...