ĐỀ BÀI:
Tổng Phần tử Mảng 2 chiều


Dữ liệu vào: standard input

Dữ liệu ra: standard output

Giới hạn thời gian: 1.0 giây

Tổng các phần tử trong mảng 2 chiều m n (m dòng và n cột)

Input:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số m và n cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

- m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên

Output: 

- Là 1 số nguyên chứa tổng các phần tử trong ma trận m dòng và n cột đó.

Ví dụ: 

Input Output

2 3

1 2 3

4 5 6

21

Nhấn vào nút LÀM BÀI-NỘP BÀI  ở trên để làm bài này.


Đã làm bài này: minhlnt, codexpro, starsmall, Enkayy, kt007, Tiwakiii, C******y, longdegea11, danglx, TannPhat, minhhai2k8, meomeo, truonggiang, cuyu, moihoctin, ...