ĐỀ BÀI:
Chồng gạch


Nam có n viên gạch được đánh số từ 1 đến n. Các viên gạch có độ cứng lần lượt là a1, a2,..., an. Một viên gạch có độ cứng x nghĩa là Nam có thể chồng lên trên viên gạch đó tối đa x viên gạch khác, nếu chồng nhiều hơn thì viên gạch đó bị vỡ. Hỏi Nam có thể sắp được chồng gạch cao nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu tiên là số nguyên n (1 ≤ n ≤ 100) - là số viên gạch.

- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a1, a2,..., an (0 ≤ ai ≤ 100) mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất

- Là số nguyên xác định chiều cao cao nhất của chồng gạch mà Nam sắp được.

Ví dụ:

Input Output

3

1  2  1

3

 

Input Output

6

0  0  0  0  0  0

1

Giải thích: Trong test 1 viên trên cùng có độ cứng 1, viên giữa có độ cứng 1, viên dưới cùng có độ cứng 2 => chiều cao là 3.


Đã làm bài này: codexpro, dangle1907, Enkayy, Tiwakiii, kt007, TheWindowsGuy, cuyu, cybersentinel8, ...