ĐỀ BÀI:
Cặp số bằng nhau


Cho một mảng gồm n số nguyên dương a1, a2, a3, ... an. Hỏi có bao nhiêu cặp số bằng nhau? (Bao nhiêu cặp ai = avới i ≠ j, (ai, aj) và (aj, ai) chỉ được tính là 1 cặp)

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất là chiều dài n của mảng (1<= n <= 105)

- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a1, a2, a3, ... an (1<= ai <= 105), mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra:

- Là số nguyên xác định số lượng các cặp bằng nhau, lưu ý là số lượng này có thể rất lớn.

Ví dụ:

Input Output

5

8  2  9  8  1

1

 

Input Output
7
6  2  4  2  4  3  4
4

 


Đã làm bài này: minhlnt, Kamento, codexpro, Tiwakiii, kt007, paradise, TannPhat, cuyu, ...