ĐỀ BÀI:
Trò chơi di chuyển vị trí


Chúng ta có một trò chơi như sau: Bạn A sử dụng 3 cái cốc đục (Không nhìn thấy vật bên trong) và 3 cái cốc này úp xuống bàn. Cái cốc bên trái nhất bên trong có một quả bóng. Chúng ta có 3 cách di chuyển hai cái cốc như sau:

Chúng ta sẽ nhập vào một chuỗi tối đa 50 ký tự, chứa cách di chuyển của các cốc.

Yêu cầu: Đưa ra vị trí của quả cầu có trong cốc. Có 3 vị trí là 1, 2, 3 theo thứ tự từ trái sang phải.

Dữ liệu vào: gồm 1 dòng duy nhất là xâu ký tự chỉ bao gồm các chữ cái in hoa A, B, C

Dữ liệu ra: là 1 số nguyên duy nhất cho biết vị trí cốc chứa quả bóng.

Ví dụ:

Input Output
AB 3

 


Đã làm bài này: codexpro, Tiwakiii, kt007, cuyu, ...