ĐỀ BÀI:
Dãy con đan dấu


Cho dãy số A gồm N số nguyên a1, a2, a3… aN (|Ai|  < 1000, N < 1000). Hãy tìm dãy con đan dấu dài nhất. Biết rằng, dãy con đan dấu là một dãy gồm một số phần tử liên tiếp mà hai phần tử đứng cạnh nhau sẽ trái dấu nhau.

Dữ liệu vào : 

Dữ liệu ra :Có cấu trúc như sau: gồm 2 dòng

         Nếu có nhiều dãy con đan dấu dài nhất, hãy ghi ra dãy con đầu tiên tìm được tính từ đầu dãy, nếu trong dãy không có dãy con đan dấu nào thì ghi vào tệp dòng chữ: “Khong tim thay


Đã làm bài này: codexpro, truonggiang, kt007, Kamento, Tiwakiii, minhlnt, paradise, cuyu, ...