ĐỀ BÀI:
Có bao nhiêu số nguyên tố từ 1..N?


Số nguyên tố là những số lớn hơn 1, chỉ có đúng hai ước số là 1 và chính nó.

Hãy viết chương trình đếm xem có bao nhiêu số nguyên tố trong khoảng 1 đến N.

Dữ liệu vào:

- Là 1 số tự nhiên N (0 < N <= 108)

Dữ liệu ra là:

- Một số nguyên duy nhất là số lượng số nguyên tố tìm được trong khoảng từ 1 đến N

Ví dụ: 

Input Output
5 3

 


Đã làm bài này: codexpro, Khaq_276, Enkayy, TanPhat, truonggiang, kt007, C******y, HanuGopro, danglx, VoQuangHuy, TannPhat, cuyu, ...