ĐỀ BÀI:
Thời gian đi từ 0 đến N


Bạn đang đứng tại điểm 0 trên trục số. Mục tiêu của bạn là đến điểm n. Trong một phút, bạn có thể di chuyển 2 hoặc 3 về bên trái hoặc phải (tức là, nếu tọa độ hiện tại của bạn là x, nó có thể trở thành x-3, x-2, x+2 hoặc x+3).

Nhiệm vụ của bạn là tìm số phút tối thiểu cần thiết để đến được từ điểm 0 đến điểm n. 

Dữ liệu vào:  

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên t (1 ≤  t  ≤ 104) . Sau đó là t dòng mô tả các lần thử. Dòng thứ i chứa một số nguyên Ni (1 ≤ Ni ≤ 109) là mục tiêu của test thứ i.

Dữ liệu ra: Đối với mỗi lần thử, in ra một số nguyên là số phút tối thiểu cần thiết để đến được từ điểm 0 đến điểm Ni cho lần thử thứ i tương ứng.

INPUT OUTPUT
3
3
4
12

1
2
4

 


Đã làm bài này: Tiwakiii, kt007, cuyu, ...