ĐỀ BÀI:
Con số kỳ diệu


Một số kỳ diệu được tạo thành bằng cách ghép các số 1, 14 và 144. Chúng ta có thể sử dụng mỗi số này bất kỳ số lần nào. Do đó, các số như 14144, 141414 và 1411 là số kỳ diệu nhưng 1444, 514 và 414 không phải là số kỳ diệu.

Bạn được cho một số nguyên n. Hãy xác định nó có phải là số kỳ diệu hay không.

Dữ liệu vào:  Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ( 1 ≤ n ≤ 10). Số này không có số 0 dẫn đầu.

Dữ liệu ra: In ra "YES" nếu n là số kỳ diệu hoặc in ra "NO" nếu không phải.

Ví dụ 1: 

Input Output
114114 YES

Ví dụ 2:

Input Output
1111 YES

Ví dụ 3:

Input Output
441231 NO

 


Đã làm bài này: minhlnt, TannPhat, minhhai2k8, cuyu, ...