ĐỀ BÀI:
Tìm vật nặng (Chấm các Test dễ)


Trong một buổi quan sát thí nghiệm về sự cân bằng. Thầy giáo đặt 1 vật nặng trọng lượng T (gam) lên một trong 2 đĩa cân của cân thăng bằng. Nhóm học sinh được cung cấp một số lượng vật nặng có nhiều trọng lượng khác nhau{H1 ,H2,…Hn}. Thầy giáo yêu cầu nhóm học sinh chọn ra một hoặc nhiều trong số tất cả những vật nặng được cung cấp để lên cái đĩa cân còn lại sao cho cân đạt được trạng thái cân bằng. Cả nhóm đang bân khoăn suy nghĩ. Bạn hãy giúp cả nhóm tìm những vật nặng phù hợp nhé.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương TN cách nhau tối thiểu 1 khoảng trắng. 
( 0 < T < 103 ; 0 < N < 100 )

Dòng thứ hai chứa N số nguyên ( H1, H2,...,Hn )là trọng lượng của những vật nặng mà học sinh được cung cấp
( 0 < Hn < 103 )

Dữ liệu ra:

In ra một dòng duy nhất chứa:

Tập hợp trọng lượng của những vật nặng tìm có tổng đúng bằng vật nặng của Thầy cách nhau 1 khoảng trắng. Nếu không tìm được thì in ra “KHONG TIM THAY

Ví dụ:

Input Output

12  7

8 6 7 5 3 10 9

7  5

*Lưu ý

Nếu tìm thấy nhiều đáp án thì in ra đáp án bất kỳ tìm được

Thứ tự các vật nặng tìm được khi in ra phải theo thứ tự không thay đổi


Đã làm bài này: kt007, paradise, Tiwakiii, TieuChung, cuyu, ...